Search
Close this search box.

Den Země: Udržitelné investování jako cesta k lepší budoucnosti

Businessman holding glass jar with small plant and coin inside.

Den Země slavíme každoročně 22. dubna. Je připomínkou nutnosti chránit naši planetu a podporovat udržitelnost ve všech aspektech našeho života. Jedním z klíčových směrů, jak můžeme přispět k ochraně životního prostředí a zároveň dosáhnout ekonomického růstu, je udržitelné investování. Tento koncept se neustále vyvíjí a stává se nejen etickou volbou, ale historicky i finančně výhodnou strategií pro investory na celém světě.

Odpovědné investování s ohledem na naší planetu je celosvětovým trendem na vzestupu. V Portu tento fenomén následujeme, a proto jsme na konci roku 2022 Odpovědná portfolia spustili a máte k dispozici kromě 10 tradičních portfolií i 10 Odpovědných portfolií, která zohledňují zásady společenské odpovědnosti a udržitelnosti. Můžete tak směřovat peníze na podporu firem, které se chovají odpovědně a snižují tak negativní dopad svého podnikání na společnost a přírodu.

Z důvodu nutnosti transparentního měření společenské odpovědnosti firem se v posledních letech rozšířil termín ESG. Ten pochází z anglického Environmental, Social and Governance a je jedním z nástrojů pro měření reálných dopadů a aspektů společenské odpovědnosti firem. Do dnešní doby bylo hlavním cílem společností vytvářet zisk, ale ESG se snaží podporovat firmy, které mají i jiné cíle, a to zejména v sociální oblasti a v oblasti životního prostředí.

Díky Odpovědným portfoliím od Portu nemusí být ohleduplnost v rozporu s touhou po finanční svobodě. Čím dál více investorů se kromě finančního zisku zajímá o to, jaký bude mít daná investice vliv na prostředí kolem nás. 

Udržitelnost nejde na úkor výnosů

Jeden mýtus je ten, že ESG investování nedosahuje takových výsledků jako tradiční portfolia. ESG investování dokonce často bývá výnosnější než to klasické. Studií na to už je celá řada a jejich výsledky jsou shrnuty například ve velké metaanalýze z roku 2021, na které se podílela i newyorská univerzita. 

Zmíněná analýza ukazuje, že v 58 % studií se projevil pozitivní efekt ESG, 21 % mělo smíšené výsledky, 13 % vyšlo neutrálně a ve zbývajících 8 % mělo ESG negativní dopad. V delším časovém horizontu se totiž díky iniciativám v oblasti životního prostředí, sociální odpovědnosti a v oblasti řízení zlepšuje finanční výkonnost.

Ani pohled na historickou výkonnost odpovědných portfolií Portu neukazuje, že by měla horší výsledky než ta tradiční. Nemusíte se tak bát, že se při odpovědném investování museli vzdát zajímavých výnosů.

Odpovědným Portu portfoliím se od jejich založení v roce 2022 daří o něco lépe, než těm tradičním. Graf znázorňuje jejich vývoj, kdyby Portu bylo založené už před rokem 2014.

Z celkového počtu Portu portfolií zaujímají ESG portfolia 18,9 %. Je ale zapotřebí brát v úvahu, že ESG portfolia byla spuštěna teprve na konci roku 2022, zatímco ta klasická fungují od založení Portu (2018). Vypovídající je tedy rok 2023, kde se poměr nově založených ESG portfolií téměř vyrovnal těm klasickým. ESG portfolia v loňském roce zahrnovala 46 % z celkového počtu nově založených portfolií, což zdůrazňuje jejich velkou popularitu. 

Zajímavostí je, že zatímco z celkového počtu investorů na Portu zaujímají ženy přibližně třetinu, tak z celkového počtu ESG portfolií patří ženám až 42 % z nich, zatímco mužům patří 58 % udržitelných portfolií.

V Portu se spoléháme na ESG data od renomované společnosti MSCI, která hodnotí tisíce společností po celém světě. Vy se tak můžete spolehnout, že jsou data o odpovědnosti firem kvalitní a transparentní.

Současná situace v ESG odvětví

Rok 2023 byl pro ESG v mnoha ohledech kritický. Nové předpisy a normy vyvíjely tlak na společnosti, který se následně negativně přenesl do dodavatelských řetězce menších společností, kterých se předpisy přímo netýkaly. Byli jsme také svědky toho, že řada nových standardů a předpisů v oblasti ESG ale přinesla do vykazování ESG konzistentnost a srovnatelnost.

Klimatická rizika se stala výraznějšími než tomu bylo doposud, protože jsme zažili nejteplejší rok od počátku záznamů. Navzdory tomu se u některých společností opatření skutečně zastavila, protože nejasné nástroje pro hodnocení investic do ESG se zaměňovaly s tím, jak se společnosti skutečně snaží konat dobro a zlepšovat výkonnost v oblasti ESG.

Lze očekávat, že v tomto roce v oblasti ESG dojde k významným změnám a důraz bude kladen na hlubší integraci udržitelnosti do obchodních činností. Mezi hlavní trendy patří sjednocování standardů vykazování ESG, zvýšený důraz na udržitelnost dodavatelského řetězce a rostoucí význam řízení klimatických rizik. Pro čím dál více společností tak bude důležitější než kdy jindy přijmout proaktivní opatření, aby se na tyto změny připravily.

Vaše peníze mají na víc

Budujte své bohatství s Portu. Volnou hotovost zhodnocujte s úrokem 4,75 % ročně a k tomu investujte dlouhodobě do portfolií ušitých vám na míru.

Doporučujeme