Search
Close this search box.

Kdy a jak je mé portfolio rebalancováno?

Kdy a jak je mé portfolio rebalancováno?

Rebalance vás chrání proti vystavení se nadměrnému riziku. Stará se o to, aby váhy jednotlivých složek portfolia zůstaly tak, jak jsme je na počátku zakládání portfolia nastavili. S postupem času, jak se ceny jednotlivých instrumentů ve vašem portfoliu vyvíjejí odlišně, se totiž může struktura vašeho portfolia měnit. Pokud například akcie rostou rychleji než dluhopisy, roste i jejich relativní váha ve vašem portfoliu a tím riziko.

Jak rebalance pomáhá řídit riziko

Každá složka ve vašem portfoliu má stanovenou požadovanou – cílovou – váhu. Když se aktuální váha odchýlí od cílové o více, než je povolená hranice, je potřeba portfolio rebalancovat, aby byla struktura obnovena. Toto odchýlení se nazývá drift. My v Portu definujeme drift jako relativní odchylku současné váhy od cílové. Pro výpočet pak používáme následující vzorec:

Tento drift je u všech portfolií kontrolován pravidelně, každý týden, abyste se vy nemuseli o nic starat. V případě, že drift překročí hranici 10 %, je celé portfolio rebalancováno. Ukážeme si to na zjednodušeném příkladu portfolia jen se třemi třídami aktiv:

Třída aktivCílAktuální váhaDrift
Americké akcie45 %50 %11,1 %
Evropské akcie30 %28 %-6,7 %
US korporátní dluhopisy25 %22 %-12,0 %

Při situaci nastíněné výše by následovaly kroky vedoucí k snížení driftu – rebalance, aby se rozložení portfolia vrátilo co nejblíže k cílovému. V závislosti na okolnostech může být rebalance provedena několika způsoby.

Rebalance vkladem/výběrem

Tato rebalance nastane vždy, když jsou do portfolia vloženy nějaké peníze, obdržíte dividendy či je proveden výběr. Jakýkoliv finanční tok na vašem účtu je využit chytře, aby bylo portfolio rebalancováno. A díky využití frakcí může Portu rebalancovat i s velmi malými peněžními toky.

Vklady: Každý vklad do Portu je chytře rozmístěn mezi třídy aktiv tak, aby snížil drift. Napřed jsou nakupována ta aktiva, která mají největší záporný drift, aby se navýšila jejich váha v portfoliu a obnovilo požadované rozložení. Tento druh rebalance je velmi žádoucí, jelikož výrazně snižuje potřebu provádět rebalanci formou prodeje instrumentů, která, jak víme, může mít daňové dopady.

Velmi dobrým způsobem, jak udržovat požadované rozložení portfolia bez nutnosti prodávat aktiva, je proto využívat pravidelné vklady. Chtěl-li by někdo pravidelnými vklady držet drift na nule (a vyhýbat se tak potřebě prodávat), bylo by dle našich propočtů potřeba vkládat měsíčně kolem 3-4 % hodnoty portfolia. Nicméně i mnohem menší vklady výrazně pomáhají snižovat drift. Ve skutečnosti lze již malým množstvím vložených peněz dosáhnout značného snížení driftu. Na každé další snížení driftu o jednotku je pak potřeba více a více peněz.

Výběry: Podobně jako je tomu u vkladů, je i každý výběr proveden chytře. Tedy tak, aby po jeho provedení zůstaly váhy složek zbylého portfolia co nejblíže požadovaným. Nejprve jsou prodávány ty instrumenty, jejichž váha je větší, než by podle cíle měla být. Následně jsou rovnoměrně odprodávány všechny instrumenty, aby zbylé portfolio mělo optimální strukturu.

Pamatujte prosím, že prodej cenných papírů může mít daňové dopady. Výběr peněz před koncem investičního horizontu může ovlivnit dosažení investičního cíle.

Rebalance nákupem/prodejem

Pokud nedošlo k žádnému vkladu nebo výběru, je portfolio rebalancováno prodeji a nákupy těch instrumentů, které již v něm jsou. Je prodána část aktiv, jejichž váha je větší než cílová a utržená suma se použije k nákupu těch aktiv, které je potřeba dokoupit, aby byl drift co nejmenší. Rebalancované portfolio bude mít strukturu odpovídající té cílové. Chytrý algoritmus Portu vždy přesně spočítá, jaké operace je potřeba provést, abyste se vy nemuseli o nic starat.

Změna rizikového profilu a rebalance

S rebalancí souvisí i změna rizikového profilu. Jak víme, rebalance navrací portfoliu jeho cílové rozložení. Změnou rizikového profilu (přetažením jezdce v Náhledu projekcí v aplikaci) dojde k změně alokace portfolia – tedy změně tohoto cílového rozložení. Pokud změnu provedete, budou provedeny takové prodeje a nákupy, aby portfolio získalo novou strukturu – bez ohledu na velikost potřebných prodejů a případných daňových dopadů. Mějte to prosím na paměti vždy, když přistoupíte k změně rizikovosti portfolia. V případě, že budete mít jakékoliv dotazy, zákaznická podpora je vám vždy k dispozici.

Zajímá vás, jakou rebalanční strategii zvolilo Portu? Pokračujte ve čtení zde.

Na co si dát po přečtení tohoto článku pozor?

  • Historická výnosnost není nikdy zárukou budoucích výnosů
  • Investice na kapitálových trzích jsou vždy rizikové
  • Portu nikdy negarantuje dosažení výnosů z investice na kapitálových trzích
  • Nejste si jistí, jaký rizikový profil je pro vás vhodný? Vyplňte si náš investiční dotazník a my vám poradíme

Nejnovější články

Vaše peníze mají na víc

Budujte své bohatství s Portu. Volnou hotovost zhodnocujte s úrokem 4,75 % ročně a k tomu investujte dlouhodobě do portfolií ušitých vám na míru.

Doporučujeme

Proč investoři více riskují?

Investování je v podstatě jednoduché. Je potřeba držet nízké náklady, diverzifikovat, mít dlouhodobý investiční horizont