Odpovědná portfolia #4: Jak na Portu investovat odpovědně a udržitelně?

Udržitelnost hraje v životě lidí mnohem důležitější roli než dříve. To se promítá i do světa financí, kdy stále více lidí dbá na to, aby i investice odrážely jejich morální přesvědčení a odpovědný pohled na svět. V Portu proto nabízíme Odpovědná portfolia, díky kterým chceme podpořit investice do firem, které se zasazují o to být udržitelnější. Dnes se blíže podíváme na to, co tvoří základ těchto portfolií, a jak se liší od našich tradičních portfolií na míru.

Jak jsou Odpovědná portfolia sestavena? 

Stejně jako u tradičních Portfolií na míru je cílem Odpovědných portfolií dosahovat nejlepšího poměru výnos–⁠riziko pomocí investice do široce diverzifikovaného globálního portfolia, zároveň při tom ale bereme v potaz otázku udržitelnosti. 

Odpovědná portfolia jsou tvořena primárně dvěma hlavními třídami finančních aktiv, kterými jsou akcie a dluhopisy.  Narozdíl od našich tradičních portfolií nezahrnují Odpovědná portfolia investice do zlata a realitního trhu, protože tyto oblasti nesplňují naše požadavky na udržitelnost.

Odpovědná portfolia jsou dostupná v 10 rizikovostních stupních, kdy portfolio 10 značí nejvyšší možnou rizikovost a nabízí tak také nejvyšší potenciální výnos.

Jaké konkrétní požadavky na udržitelnost Odpovědná portfolia splňují?

Protože od udržitelnosti každý očekává něco jiného, i odpovědné investování lze uchopit různě. Tři hlavní přístupy k odpovědnému investování jsme vysvětlili v našem článku tady, my v Portu se vydáváme směrem společensky odpovědného investování (SRI). Věříme, že se jedná o tu nejlepší cestu, jak propojit dlouhodobé investiční cíle se společenskou odpovědností. Vhodně sestavené společensky odpovědné investiční portfolio totiž nabízí všechny výhody dlouhodobé investiční strategie, zároveň však splňuje vysoké požadavky udržitelnosti

Při sestavování našich Portu Odpovědných portfolií jsme si stanovili 3 následující cíle:

  1. Snížit expozici vůči společnostem, které jsou nejvíce vystaveny environmentálním, sociálním a správním (ESG) rizikům, nebo vůči těm, které jsou nejméně připraveny těmto rizikům čelit.
  2. Snížit expozici nebo úplně vyřazovat společnosti z kontroverzních sektorů.
  3. Zvyšovat investice do společností, které se měřitelně podílí na řešení klíčových environmentálních a sociálních problémů.

Aby byly tyto cíle splněny, při výběru vhodných instrumentů do Odpovědných portfolií sledujeme následující ukazatele:

  1. SFDR klasifikaci, část plánu EU pro udržitelné finance, která usiluje o větší transparentnost v označování zelených produktů tím, že produkty označuje jako světle zelené, tmavě zelené a ostatní (tedy nezaměřené na témata udržitelnosti).
  2. ESG rating, který hodnotí, jak je daná firma, fond nebo země vystavena ESG rizikům a jak je řídí.
  3. Uhlíkovou intenzitu, která pro konkrétní společnost udává, kolik tun emisí oxidu uhličitého je vyprodukováno na milion dolarů tržeb.
  4. Absenci kontroverzních sektorů, kdy vyřazujeme investice do kontroverzních sektorů, jako je zbrojní nebo tabákový průmysl či těžba uhlí, a pokud je to možné, vyřazujeme také další oblasti, jako je jaderná energetika, těžba ropy a uhlí, tepelná energetika a další.

Konkrétní limity a požadavky, které si v těchto oblastech v rámci Odpovědných portfolií klademe, jsou sepsány v naší Investiční metodice odpovědného investování.

Jsou Portu Odpovědná portfolia skutečně udržitelnější? 

Co nelze změřit, nelze ani vyhodnotit. Proto se pro srovnání toho, jak si naše Odpovědná portfolia vedou oproti těm tradičním, podíváme na několik kritérií udržitelnosti. Mezi důležité ukazatele udržitelnosti patří ESG rating, ESG skóre a uhlíková intenzita. Detailnější vysvětlení těchto ukazatelů udržitelnosti si můžete přečíst také v našem předchozím článku

Jak si v těchto ukazatelích vedou naše Odpovědná portfolia ve srovnání s těmi tradičními shrnuje následující tabulka:

Porovnani ESG kriterii_na blog_CZ

Jak můžete vidět, naše Odpovědná portfolia jsou bezesporu udržitelnější. Za to jsme rádi především z toho důvodu, že s odpovědností se často pojí takzvaný greenwashing. Jedná se o praktiku, kdy se jako udržitelné označují produkty nebo služby, které ve skutečnosti takové vlastnosti nemají.

Tyto tři kritéria navíc nejsou jedinými ukazateli, které sledujeme. Celkově Odpovědná a tradiční portfolia vyhodnocujeme na základě 9 kritérií, ke kterým se dočtete více v naší Investiční metodice odpovědného investování.

Nejsou odpovědné investice méně výnosné? 

S udržitelným investování se často pojí předsudek, že společenská odpovědnost jde na úkor výnosů. Ve skutečnosti ale existuje velké množství studií poukazujících na fakt, že společensky odpovědné investování může naopak vést k vyšší výkonnosti

Proč tomu tak je? Firmy, které přistupují k podnikání udržitelně totiž dokážou lépe řídit rizika i jim předcházet. Mají tak nakročeno k dlouhodobému úspěšnému fungování. I investice do takových firem jsou pak odolnější vůči globálním výzvám a mohou tak být dlouhodobě udržitelnější a výnosnější. 

Abychom se sami přesvědčili o tom, že Odpovědná a tradiční portfolia nabízejí podobný rizikově–⁠vážený výnos, namodelovali jsme zpětně jejich historickou výkonnost od roku 2013. Tabulka níže zobrazuje čistou roční výkonnost tradičních a Odpovědných portfolií s rizikovými profily 1 až 10, měřenou ke konci roku 2022:

ESG bila kniha_vykonnost_CZ

Jak můžete vidět, Odpovědná portfolia svou výkonností nezaostávají za těmi tradičními. Vyšších výnosů navíc nebylo dosaženo na úkor většího rizika. Odpovědná portfolia mají stejnou nebo dokonce nižší rizikovost (měřenou syntetickým ukazatelem rizika a výnosu SRRI) něž portfolia tradiční. 

Minulé výnosy nejsou zárukou těch budoucích, i do budoucna však výkonnosti Odpovědných portfolií pomáhá fakt, že společnosti obsažené v těchto investicích jsou schopny lépe čelit výzvám spojeným s environmentálními, sociálními a správními riziky a naopak lépe využít příležitostí v těchto oblastech. 

Co si z toho článku odnést?

V Portu jsme spustili Odpovědná portfolia, jejíž cílem je podpořit investice do společností, které se snaží být udržitelnější. Pohled na udržitelná kritéria ukazuje, že tato portfolia dosahují lepších výsledků v oblasti společenské odpovědnosti a zároveň dosahují podobných, případně dokonce vyšších výnosů. To vše navíc při nezměněné rizikovosti. 

Naším cílem v Portu je zpřístupnit investování všem lidem bez rozdílu. Věříme, že díky našim Odpovědným portfoliím bude i společensky odpovědné investování dostupné všem lidem, kteří mají o udržitelné investování zájem.

_______________________________________

Na co si dát po přečtení tohoto článku pozor?

– Článek není investičním doporučením

– Historická výnosnost není nikdy zárukou budoucích výnosů

– Investice na kapitálových trzích jsou vždy rizikové

– Portu negarantuje dosažení výnosů z investice na kapitálových trzích

– Nejste si jistí, jaký rizikový profil je pro vás vhodný nebo zda je pro vás vhodné například tematické investování? Vyplňte si náš investiční dotazník a my vám poradíme.

Nejnovější články

Vaše peníze mají na víc

Budujte své bohatství s Portu. Volnou hotovost zhodnocujte s úrokem 6,6 % ročně a k tomu investujte dlouhodobě do portfolií ušitých vám na míru.

Doporučujeme

Co dělat při propadech na trzích?

Pokud by měl nějaký investor schopnost předpovědět všechny pohyby na akciovém trhu, ideálním investičním přístupem