Search
Close this search box.

Odpovědná portfolia #1: Co je to odpovědné investování a ESG?

Co je to odpovedne investovani

Jste společensky odpovědný jedinec, který recykluje odpad, dává si krátké sprchy nebo jezdí elektroautem? Pak vás odpovědné investování bude určitě zajímat. Nově vám přinášíme možnost ztotožnit se s principy, které praktikujete v běžném životě i v investování. Díky Odpovědným portfoliím od Portu nemusí být vaše touha konat dobro v rozporu s touhou po finanční svobodě. Jak lze investovat udržitelně, co je to ESG a proč tomuto tématu věnovat pozornost? To vše shrnujeme v tomto článku.

Co stojí za velkým trendem odpovědného investování?

Náš svět čelí řadě globálních výzev: změně klimatu, znečištění a vyčerpání přírodních zdrojů, rostoucím sociálním nerovnostem nebo třeba nerovnováze mezi ekonomickými a společenskými potřebami. I když se můžeme sami zasazovat o to, aby byla naše planeta lepším místem, pro přechod na zelenou je potřeba, aby uvažování o udržitelném rozvoji zapojily do svého fungování také velké korporace.

Regulátoři, spotřebitelé a zaměstnanci nyní stále více požadují, aby se firmy staraly nejen o maximalizaci zisků, ale aby zvažovaly také dopady své činnosti na životní prostředí a společnost, a aby byly transparentní ve svém řízení. Tlak na společenskou odpovědnost firem už není výjimkou ani na poli investic. Čím dál více investorů se kromě finančního zisku zajímá o to, jaký bude mít daná investice vliv na prostředí kolem nás. 

Kromě možnosti zhodnocovat peníze v souladu se svým přesvědčením mají investoři ještě další důvod, proč směřovat pozornost k udržitelným společnostem. Odpovědným přístupem k podnikání totiž dokážou firmy lépe řídit rizika i jim předcházet. Investicemi do vlastní udržitelnosti mohou společnosti lépe čelit globálním výzvám a krizím. 

Stabilita však nejde na úkor výnosů –⁠ studie ukazují, že odpovědné investice nabízí stejné zhodnocení jako ty tradiční. Odpovědné investice dokonce ty tradiční často překonávají. Důkazem jsou i naše Odpovědná portfolia, která svými historickými výnosy předčila naše tradiční Portfolia na míru. Udržitelné firmy se totiž cíle tvořit zisk nevzdávají, pouze ho dosahují chováním, které zásadně neohrožuje naší planetu a společnost.

Co je odpovedne investovani_CZ

Lze změřit, zda se firma chová odpovědně a udržitelně?

Právě z důvodu nutnosti transparentního měření společenské odpovědnosti se v posledních letech velmi rozšířil termín ESG. ESG, pocházející z anglického Environmental, Social and Governance, je jeden z nástrojů pro měření reálných dopadů a aspektů společenské odpovědnosti firem. Díky tomuto propracovanému konceptu je možné získávat informace ohledně toho, jak se společnost chová v oblasti životního prostředí, společenské odpovědnosti, a jak je řízena. ESG rating identifikuje a hodnotí významné příležitosti a rizika v oblastech E, S a G, a to vzhledem k budoucí finanční výkonnosti dané společnosti.

ESG se skládá ze tří základních pilířů:

Environmental –⁠ Životní prostředí

Do tohoto pilíře patří vše týkající se dopadu podnikání společnosti na životní prostředí. Od emisí, jako jsou skleníkové plyny nebo další látky, které znečišťují ovzduší, vodu a půdu, přes využívání přírodních zdrojů (sem patří celý koloběh materiálů využitých ve výrobku), vodohospodářství a odlesňování, až po zveřejňování informací o biodiverzitě a vytváření nových příležitostí pro životní prostředí.

Stále více sledovaná je uhlíková stopa firem, která udává přímé i nepřímé emise škodlivých látek do ovzduší a je tak konkrétním měřítkem dopadu činnosti firmy na naši planetu.

Social –⁠ Sociální aspekt

Tento pilíř se dělí na vztahy se zaměstnanci a vztahy se zákazníky. První část řeší například zdraví a bezpečí na pracovišti, zacházení se zaměstnanci nebo genderovou příjmovou nerovnost. Do druhé části spadá kromě jiných oblastí etické získávání surovin, kvalita a bezpečnost výrobku, ochrana soukromí nebo zacházení s uživatelskými daty.

Governance –⁠ Správa a řízení

Do tohoto pilíře spadají oblasti jako jsou např. práva akcionářů, spravedlivá odměna vedoucích pracovníků, zda firma řádně platí daně a jestli v ní nedochází ke korupci či protisoutěžním praktikám.

ESG-graf-CZ

Kdo firmám uděluje ESG hodnocení?

S rostoucí popularitou ESG investování roste i počet agentur a firem, které poskytují ESG hodnocení mezi ty nejznámější patří například Sustainanalytics, Bloomberg či MSCI. Každý z poskytovatelů má vlastní metodiku a škálu, na které ESG měří. Pro porovnávání ESG hodnocení jednotlivých firem navzájem je tak dobré zvolit si jednoho poskytovatele a držet se jej. 

Na Portu vybíráme ETF sledující indexy skládané společností MSCI což je jedna z nejrozšířenějších a nejdéle existujících agentur poskytujících ESG data. Na to, jak konkrétně společnost MSCI firmy z hlediska udržitelnosti hodnotí, jsme se podívali v tomto článku. 

Proč bych měl investovat udržitelně?

Kromě toho, že budu mít dobrý pocit, že pomáhám planetě a svým budoucím (nebo již narozeným) dětem, investování dle principů ESG se vyplatí každému, kdo věří, že neaktivita ohledně životního prostředí a sociálních problémů bude v budoucnu dál škodit společnosti kolem nás. 

Odpovědné investování je postaveno na vyhýbání se investicím do firem nejvíce vystaveným environmentálním i sociálním rizikům. Pokud tedy připouštíte, že například klimatická změna nebo s ní související regulace budou ovlivňovat fungování firem, odpovědné investování vám umožní směřovat kapitál do společností, které jsou na takové změny lépe připraveny a jejichž finanční výkonnost není tolik ohrožena.

Co si z dnešního článku odnést?

Odpovědné investování je nadstavbou investování klasického nenahrazuje tradiční finanční analýzu, ale doplňuje a rozšiřuje ji. Do dnešní doby bylo hlavním cílem společností vytvářet zisk, ale ESG se snaží podporovat firmy, které mají i jiné cíle, a to zejména v sociální oblasti a oblasti životního prostředí. 

Lidé si často udržitelné investování spojují se sníženými výnosy, ale tento mýtus vyvrací mnoho studií i naše Odpovědná portfolia samotná. Všichni se tak můžeme rozhodnout, zda chceme investovat do firem, které se zasazují o to být lepšími. A pokud se o udržitelnost snažíme v běžném životě, proč také nezhodnocovat své peníze v souladu s našimi přesvědčeními?

Vaše peníze mají na víc

Budujte své bohatství s Portu. Volnou hotovost zhodnocujte s úrokem 5,75 % ročně a k tomu investujte dlouhodobě do portfolií ušitých vám na míru.

Doporučujeme

Co se děje v Číně? Hrozí kolaps?

Marně byste na světě hledali tak úspěšný hospodářský příběh, jaký se v posledních desetiletích odehrává v Číně, nejlidnatější

cryptonight

#16 – První prohra SEC?

Vítejte u dalšího vydání Portu Crypto newsletteru, ve kterém se podíváme na ty nejzajímavější události ze světa kryptoměn