Search
Close this search box.

Odpovědná portfolia #1: Co je to odpovědné investování a ESG?

Co je to odpovedne investovani

Jste společensky odpovědný jedinec, který recykluje odpad, dává si krátké sprchy nebo jezdí elektroautem? Pak vás odpovědné investování bude určitě zajímat. Nově vám přinášíme možnost ztotožnit se s principy, které praktikujete v běžném životě i v investování. Díky Odpovědným portfoliím od Portu nemusí být vaše touha konat dobro v rozporu s touhou po finanční svobodě. Jak lze investovat udržitelně, co je to ESG a proč tomuto tématu věnovat pozornost? To vše shrnujeme v tomto článku.

Co stojí za velkým trendem odpovědného investování?

Náš svět čelí řadě globálních výzev: změně klimatu, znečištění a vyčerpání přírodních zdrojů, rostoucím sociálním nerovnostem nebo třeba nerovnováze mezi ekonomickými a společenskými potřebami. I když se můžeme sami zasazovat o to, aby byla naše planeta lepším místem, pro přechod na zelenou je potřeba, aby uvažování o udržitelném rozvoji zapojily do svého fungování také velké korporace.

Regulátoři, spotřebitelé a zaměstnanci nyní stále více požadují, aby se firmy staraly nejen o maximalizaci zisků, ale aby zvažovaly také dopady své činnosti na životní prostředí a společnost, a aby byly transparentní ve svém řízení. Tlak na společenskou odpovědnost firem už není výjimkou ani na poli investic. Čím dál více investorů se kromě finančního zisku zajímá o to, jaký bude mít daná investice vliv na prostředí kolem nás. 

Kromě možnosti zhodnocovat peníze v souladu se svým přesvědčením mají investoři ještě další důvod, proč směřovat pozornost k udržitelným společnostem. Odpovědným přístupem k podnikání totiž dokážou firmy lépe řídit rizika i jim předcházet. Investicemi do vlastní udržitelnosti mohou společnosti lépe čelit globálním výzvám a krizím. 

Stabilita však nejde na úkor výnosů –⁠ studie ukazují, že odpovědné investice nabízí stejné zhodnocení jako ty tradiční. Odpovědné investice dokonce ty tradiční často překonávají. Důkazem jsou i naše Odpovědná portfolia, která svými historickými výnosy předčila naše tradiční Portfolia na míru. Udržitelné firmy se totiž cíle tvořit zisk nevzdávají, pouze ho dosahují chováním, které zásadně neohrožuje naší planetu a společnost.

Co je odpovedne investovani_CZ

Lze změřit, zda se firma chová odpovědně a udržitelně?

Právě z důvodu nutnosti transparentního měření společenské odpovědnosti se v posledních letech velmi rozšířil termín ESG. ESG, pocházející z anglického Environmental, Social and Governance, je jeden z nástrojů pro měření reálných dopadů a aspektů společenské odpovědnosti firem. Díky tomuto propracovanému konceptu je možné získávat informace ohledně toho, jak se společnost chová v oblasti životního prostředí, společenské odpovědnosti, a jak je řízena. ESG rating identifikuje a hodnotí významné příležitosti a rizika v oblastech E, S a G, a to vzhledem k budoucí finanční výkonnosti dané společnosti.

ESG se skládá ze tří základních pilířů:

Environmental –⁠ Životní prostředí

Do tohoto pilíře patří vše týkající se dopadu podnikání společnosti na životní prostředí. Od emisí, jako jsou skleníkové plyny nebo další látky, které znečišťují ovzduší, vodu a půdu, přes využívání přírodních zdrojů (sem patří celý koloběh materiálů využitých ve výrobku), vodohospodářství a odlesňování, až po zveřejňování informací o biodiverzitě a vytváření nových příležitostí pro životní prostředí.

Stále více sledovaná je uhlíková stopa firem, která udává přímé i nepřímé emise škodlivých látek do ovzduší a je tak konkrétním měřítkem dopadu činnosti firmy na naši planetu.

Social –⁠ Sociální aspekt

Tento pilíř se dělí na vztahy se zaměstnanci a vztahy se zákazníky. První část řeší například zdraví a bezpečí na pracovišti, zacházení se zaměstnanci nebo genderovou příjmovou nerovnost. Do druhé části spadá kromě jiných oblastí etické získávání surovin, kvalita a bezpečnost výrobku, ochrana soukromí nebo zacházení s uživatelskými daty.

Governance –⁠ Správa a řízení

Do tohoto pilíře spadají oblasti jako jsou např. práva akcionářů, spravedlivá odměna vedoucích pracovníků, zda firma řádně platí daně a jestli v ní nedochází ke korupci či protisoutěžním praktikám.

ESG-graf-CZ

Kdo firmám uděluje ESG hodnocení?

S rostoucí popularitou ESG investování roste i počet agentur a firem, které poskytují ESG hodnocení mezi ty nejznámější patří například Sustainanalytics, Bloomberg či MSCI. Každý z poskytovatelů má vlastní metodiku a škálu, na které ESG měří. Pro porovnávání ESG hodnocení jednotlivých firem navzájem je tak dobré zvolit si jednoho poskytovatele a držet se jej. 

Na Portu vybíráme ETF sledující indexy skládané společností MSCI což je jedna z nejrozšířenějších a nejdéle existujících agentur poskytujících ESG data. Na to, jak konkrétně společnost MSCI firmy z hlediska udržitelnosti hodnotí, jsme se podívali v tomto článku. 

Proč bych měl investovat udržitelně?

Kromě toho, že budu mít dobrý pocit, že pomáhám planetě a svým budoucím (nebo již narozeným) dětem, investování dle principů ESG se vyplatí každému, kdo věří, že neaktivita ohledně životního prostředí a sociálních problémů bude v budoucnu dál škodit společnosti kolem nás. 

Odpovědné investování je postaveno na vyhýbání se investicím do firem nejvíce vystaveným environmentálním i sociálním rizikům. Pokud tedy připouštíte, že například klimatická změna nebo s ní související regulace budou ovlivňovat fungování firem, odpovědné investování vám umožní směřovat kapitál do společností, které jsou na takové změny lépe připraveny a jejichž finanční výkonnost není tolik ohrožena.

Co si z dnešního článku odnést?

Odpovědné investování je nadstavbou investování klasického nenahrazuje tradiční finanční analýzu, ale doplňuje a rozšiřuje ji. Do dnešní doby bylo hlavním cílem společností vytvářet zisk, ale ESG se snaží podporovat firmy, které mají i jiné cíle, a to zejména v sociální oblasti a oblasti životního prostředí. 

Lidé si často udržitelné investování spojují se sníženými výnosy, ale tento mýtus vyvrací mnoho studií i naše Odpovědná portfolia samotná. Všichni se tak můžeme rozhodnout, zda chceme investovat do firem, které se zasazují o to být lepšími. A pokud se o udržitelnost snažíme v běžném životě, proč také nezhodnocovat své peníze v souladu s našimi přesvědčeními?

Nejnovější články

Vaše peníze mají na víc

Budujte své bohatství s Portu. Volnou hotovost zhodnocujte s úrokem 4,75 % ročně a k tomu investujte dlouhodobě do portfolií ušitých vám na míru.

Doporučujeme

Investice do zlata

Nejlepší a roky prověřená investice do zlata! Ale…

Docela často se stává, že někdo v diskuzi o investování začne s nadšením mluvit o cihličkách nebo slitcích zlata či stříbra – vlastně fyzických drahých kovech obecně. Lidé si v sobě nesou představu, jak je taková forma investování výhodná a správná.

Investování jednoduše: #2 Proč začít investovat?

Investování se stále více dostává do popředí. Není divu, stává se totiž stále dostupnějším pro běžné lidi. Význam investování ještě více podtrhla inflace, která ukázala, co se stane s našimi penězi, pokud si jich nebudeme vážit.