Search
Close this search box.

Novinka na poli dluhopisů – dluhopis se sociálním dopadem

Cílem dluhopisu se sociálním dopadem je podmíněné financování řešení existujícího společenského problému, který jinak státní kasu, potažmo daňové poplatníky, stojí značné množství peněz. V klasickém případě by pro tyto účely vláda vyčlenila prostředky ze státního rozpočtu a ty by na řešení celospolečenského problému postupně plynuly. Dluhopis se sociálním dopadem je ale zajímavou alternativou, jak k těmto problémům přistupovat a množství peněz ze státního rozpočtu proudící do těchto oblastí dokonce snižovat. První dluhopisy se sociálním dopadem (SIB – social impact bond) byly vydány v roce 2010 ve Velké Británii. Od té doby objem financování jejich prostřednictvím přesáhl 200 milionů dolarů. Pojďme si celý projekt představit.

Co je vlastně dluhopis se sociálním dopadem?  Je zde nějaký rozdíl oproti klasickému dluhopisu?

Jak už bylo zmíněno v úvodu, na jedné straně procesu stojí vláda. Ta má v úmyslu řešit aktuální společenský problém. Protože ale v tomto směru nemá dostatek znalostí a zkušeností, spojí se s další institucí, většinou specializovanou neziskovou organizací, která přijde s návrhem řešení celého problému. V rámci plánu, který tato (nezisková) organizace zpracuje, dojde k nastavení kritérií, jejichž splnění indikuje úspěšnost či neúspěšnost projektu. V případě, že jsou celkové představy o přístupu k problému shodné, organizace dostane souhlas k vydání dluhopisů.

Na straně druhé stojí soukromí investoři, jež své volné finanční prostředky investují. Rozdíl oproti klasickým dluhopisům je však znatelný. Ideou tohoto dluhopisu je financovat projekty, které jsou zaměřeny na zlepšení výsledků v různých sociálních oblastech. Tyto dluhopisy přináší revoluční a inovativní složku, která se snaží efektivněji pracovat třeba se společensky vyloučenými osobami, mezi které mohou patřit vězni či narkomani. Cílem je tyto osoby edukovat, začlenit zpátky do společnosti, zaměstnat, a tím snížit vládní výdaje, které do těchto sfér původně plynuly.

Na rozdíl od klasického dluhopisu je návratnost investice podmíněna dosažením společenských výsledků, které byly před vydáním dluhopisů se sociálním dopadem sjednány (SIB financování je tak do jisté míry podobné jako strukturované produkty). V případě, že cíle splněny nejsou, investoři své peníze zpět nedostanou. Jak je již z popisu patrné, typickými investory do těchto dluhopisů nejsou ti, kterým jde jenom o finanční zhodnocení investice, ale také o její příznivý dopad na společnost.

Jaká rizika tyto dluhopisy přináší?

Tento typ dluhopisů může být z podstaty modelu „ platíme v případě úspěchu“ relativně riskantní. Jak už bylo řečeno, výsledky zcela závisí na úspěšnosti konkrétního projektu a jeho příznivém dopadu na společnost. Dluhopisy se sociálním dopadem nejsou  vystaveny úrokovému, reinvestičnímu nebo tržnímu riziku, ale zato v sobě nesou riziko spojené s neúspěšným výsledkem projektu a inflací. Na rozdíl od klasických dluhopisů, jejichž proměnné jsou založeny na tvrdých datech a výsledek investice lze jasně určit, můžeme u dluhopisů se sociálním dopadem narážet na problém.  Společenská prospěšnost je těžce měřitelná a nelze jasně určit, zda-li byl projekt úspěšný nebo ne. Z tohoto důvodu je mnohdy velmi obtížné získat státní prostředky na financování těchto projektů.

Praxe dluhopisu se sociálním dopadem                                         

Jeden z prvních dluhopisů se sociálním dopadem byl vydán v roce 2011 Peterboroughskou věznicí ve Velké Británii. Cílem tohoto projektu bylo snížit míru opětovných přestupků v minulosti vězněných recivilistů, a tím pádem redukovat náklady spojené s jejich dalším potenciálním pobytem ve vězení. Tento projekt vycházel z dat, která říkala, že až 63 procent mužů, kteří byli krátkodobě odsouzeni k odnětí svobody, se do roku od propuštění dopustilo dalšího trestného činu. Ideou projektu je vězně školit, poskytovat jim různé druhy pracovních či psychologických tréningů, a tím jim pomáhat k začlenění do běžného života. V případě, že se po implementaci tohoto projektu trvajícího 8 let podaří snížit míru uvěznění, získávají investoři kromě své původní investice i část finančních prostředků, které byly tímto projektem ušetřeny.

Chtěli byste se dozvědět více o dalších zajímavých projektech? Podívejte se na následující video.

Nejnovější články

Vaše peníze mají na víc

Budujte své bohatství s Portu. Volnou hotovost zhodnocujte s úrokem 4,3 % ročně a k tomu investujte dlouhodobě do portfolií ušitých vám na míru.

Doporučujeme

Jak začít investovat

Jak začít investovat?

Mluví se kolem vás o investicích či rostoucí inflaci a máte pocit, že se o investování chcete dozvědět

Jak nejlépe časovat trh

Jak co nejlépe časovat trh?

Tento článek je příběhem 3 přátel – Petra, Pavla a Jany. Všichni tři odkládali posledních 40 let stejnou