Search
Close this search box.

Odpovědná portfolia #2: Jak se měří odpovědnost firem?

Jak se měří udržitelnost firem

Co je to odpovědné investování a ESG jste si už mohli přečíst v našem předchozím blogovém článku. Pojďme se ale detailněji podívat na to, jak se odpovědnost firem vyhodnocuje a měří.

Takzvané udržitelné investice se často označují zkratkou ESG. Jde o investice, které vedle finančního zisku zohledňují také dlouhodobé globální cíle ohledně ochrany klimatu či společenské zodpovědnosti.

Při vyhodnocování, jestli je daná investice společensky odpovědná, v Portu přihlížíme na 3 základní kritéria: 

 • ESG rating
 • Uhlíková intenzita
 • Vyřazení konkrétních sektorů

V následujících řádcích si popíšeme, co si pod těmito pojmy představit. Kromě nich však přihlížíme u firem také na další kritéria, jakými jsou například využívání fosilních paliv nebo naopak zelených zdrojů energie při generování tržeb, zastoupení žen ve společnosti, nebo nezávislost dozorčí rady. 

Co je to ESG rating?

Jedním z nejvíce zmiňovaných pojmů při zkoumání odpovědnosti firem je ESG rating. Tento koncept se dívá na to, jak daná firma dbá na ochranu životního prostředí (Environment), zda zohledňuje sociální aspekty (Social) a jak si stojí v oblasti správy a řízení (Governance). 

S výzkumem v oblasti ESG přišla už v roce 1972 společnost MSCI. Při zpětném pohledu můžeme vidět, že se jednalo o zlomový moment v investování. Z ESG se postupně stal fenomén a do investic přihlížejících na udržitelnost proudí stále více a více peněz. Jelikož byla společnost MSCI první, která s hodnocením společností v oblastech E, S a G přišla, stala se lídrem nejen v sestavování ESG ratingů, ale také sestavování indexů zaměřených na ESG a společenskou odpovědnost.

I my v Portu využíváme při sestavování Odpovědných portfolií ESG data poskytovaná společností MSCI. Podíváme se proto detailněji na to, jak MSCI ve stanovování ESG ratingu postupuje.

MSCI čerpá z více než 1 000 zdrojů a shromažďuje tak informace z různých míst:

 • Firemní dokumentace: Zprávy o hospodářských výsledcích, zprávy o udržitelnosti, dobrovolně zveřejňované dokumenty o ESG
 • Nevládní neziskové organizace: OSN a jejich Cíle udržitelného rozvoje, Globální iniciativa pro podávání zpráv (GRI), Rada pro účetní standardy udržitelnosti (SASB)
 • Vládní instituce: Americká agentura pro ochranu přírody, Evropská centrální banka, Taxonomie EU
 • Média: Hlavní zpravodajské agentury a noviny
 • Alternativní zdroje dat: Geomapování, údaje o nedostatku vody, analýza povodňových rizik.

Specialisté věnující se analýze těchto dat si při stanovení ESG ratingu pokládají základní otázky:

 1. Jaká jsou nejvýznamnější ESG rizika a příležitosti, kterým čelí daná společnost a její odvětví?
 2. Do jaké míry je společnost klíčovým rizikům a příležitostem vystavena?
 3. Jak dobře zvládá společnost tato klíčová rizika řídit a jak dokáže využívat daných příležitostí?
 4. Jak si společnosti stojí ve srovnání s konkurenčními firmami?

Finální ESG rating tak hodnotí pozici firmy vzhledem k dlouhodobým příležitostem a rizikům v daných třech pilířích (E, S a G). Jednotlivým pilířům je navíc přiřazena větší nebo menší procentuální váha podle toho, jak jsou pro danou firmu relevantní a jak mohou ohrozit či naopak pomoci její budoucí finanční výkonnosti. Pokud například daná firma balí své výrobky do plastových obalů, je ve výsledném ESG ratingu dán větší důraz na to, jak s odpady vznikajícími při tvoření obalů nakládá. V rámci jednotlivých pilířů se u firem vyhodnocuje jejich chování například v následujících oblastech:

esg_jednotliva temata-cz

Výsledné hodnocení ESG

Na základě důkladné analýzy nejdůležitějších témat a problémů, kterým společnost čelí, je nakonec přidělen finální ESG rating. Společnosti jsou rozděleny do tří skupin:

ESG_MSCI rating-cz

Výsledný ESG rating může ovlivňovat rozhodnutí investorů, zda do dané společnosti vložit své peníze. Je však důležité si uvědomit, že samotný MSCI ESG rating neříká, jestli je podnikání dané firmy odpovědné –⁠ ESG rating ukazuje, jak daná firma dlouhodobě řídí pro ni finančně relevantní ESG rizika, a to v porovnání s ostatními firmami z daného odvětví. Klidně se tak může stát, že společnost těžící fosilní paliva bude mít ESG rating vyšší, než firma vyrábějící elektromobily. Aby se tedy dalo mluvit o skutečně odpovědném investování, je kromě ESG ratingu třeba zohlednit i další kritéria odpovědnosti, o kterých si povíme níže. 

Jak se stanovuje ESG rating u ETF?

U nás v Portu investujeme převážně prostřednictvím burzovně obchodovaných fondů (ETF), které zahrnují desítky až stovky instrumentů od různých společností. U ETFek je pak ESG rating stanovený jako vážený průměr ESG ratingů každé jednotlivé společnosti, jejíž akcie nebo dluhopisy jsou zastoupeny v daném fondu. 

A co ESG rating států? 

Jednotlivým státům a jejich vládám se také přiděluje ESG rating. MSCI ESG Government Rating například hodnotí, jak je daná země vystavena environmentálním, sociálním a správním rizikům a jak je řídí. 

Vystavení rizikům ESG a jejich řízení má totiž významný vliv na dlouhodobou konkurenceschopnost a udržitelnost ekonomiky dané země a následně na atraktivitu země jako místa pro budoucí investice. Na tomto základě mohou být ESG ratingy uděleny také státním dluhopisům. 

Uhlíková intenzita

Další nápovědou pro určení odpovědnosti firmy může být množství vyprodukovaných emisí CO2. To, že skleníkové plyny způsobují změnu klimatu je vědecký fakt. Pokud tak chce investor vidět, jak jeho peníze přispívají ke změně teploty naší planety, neměla by CO2 intenzita uniknout jeho pozornosti. 

Takzvanou uhlíkovou intenzitu počítají různé nezávislé agentury, jako příklad můžeme opět uvést MSCI. Uhlíková intenzita určuje množství vyprodukovaných emisí danou společností (udávané v tunách emisí oxidu uhličitého) na milion dolarů tržeb. Hodnoty jsou převedeny na škálu, kde nižší znamená lepší. 

Stejně jako v případě ESG ratingu se určuje uhlíková intenzita také na úrovni fondů, a to na základě váženého průměru uhlíkové stopy jednotlivých firem, které jsou ve fondu zastoupeny.  

Například v Portu Odpovědných portfoliích jsou vybrány takové investiční nástroje, u nichž je oproti standardním nástrojům uhlíková stopa výrazně nižší –⁠ průměrné snížení uhlíkové intenzity je oproti tradičním Portfoliím na míru zhruba 40 %

Vyřazení konkrétních sektorů

Nelíbí se vám představa, že vlastníte podíl ve firmě vyrábějící cigarety, provozující hrací automaty, nebo se třeba chcete zcela vyhnout fosilnímu průmyslu? Odpovědné investování vám dává možnost neinvestovat do firem a celých odvětví, kterým nevěříte. 

Existují totiž ETF fondy, které se kontroverzním sektorům vyhýbají. Ty základní nenakupují akcie zbrojařských firem, společností z tabákového průmyslu nebo firem, jejichž byznys je závislý na sázkách, hazardních hrách, a nebo výherních automatech. Pokud chce jít investor ještě dál, a být skutečně odpovědný, může přikročit k vyřazení i dalších sektorů. Pokud je mu velmi blízká ochrana životního prostředí, nebude investovat například do akcií společností těžící fosilní paliva. Jaké konkrétní sektory jsou vyřazeny v rámci našich Odpovědných portfolií najdete v metodice odpovědného investování.

Co si z toho článku odnést? 

Míru odpovědnosti firem měří nezávislé agentury na základě předem stanovených kritérií. Mezi nejvyužívanější nástroje patří ESG rating, stanovení uhlíkové intenzity a nebo vyřazení konkrétních sektorů. 

Pokud tak chce investor zhodnocovat své peníze odpovědně, mohou být tato kritéria vhodným vodítkem, jak sestavit vlastní odpovědnou investiční strategii. ESG rating, uhlíkovou intenzitu i vyřazení konkrétních sektorů využíváme i my v Portu při tvoření našich Odpovědných portfolií. Investovat zodpovědně a udržitelně je tak nyní dostupné všem investorům.

Nejnovější články

Vaše peníze mají na víc

Budujte své bohatství s Portu. Volnou hotovost zhodnocujte s úrokem 4,3 % ročně a k tomu investujte dlouhodobě do portfolií ušitých vám na míru.

Doporučujeme

portu-crypto-nl-17-tiny

#6 – Stabilnější než akcie

Vítejte u dalšího vydání Portu Crypto newsletteru, ve kterém se podíváme na novinky, které hýbaly světem kryptoměn v

MBA bez školy a zdarma

Titul MBA pořád patří mezi nejžádanější vzdělávací osvědčení ve světě businessu. Již v roce 2016 však přinesl časopis